Bài Viết Mới Nhất

Xem nhiều trong tuần

Like Fanpage

Liên Kết

Lên trên

Tin nhắn nhấp nháy tình yêu đẹp độc đáo lãng mạn hay nhất

13:27 |
Những tin nhắn tình yêu đẹp cho người yêu, bạn gái, bạn trai, tin nhắn nhấp nháy đẹp độc đáo, lãng mạn, ngọt ngào, hay nhất hiển thị đẹp nhất cho các dòng máy điện thoại 1280, 1202, 1110i, 1202,1280, 1200 vv...

Tin nhắn nhấp nháy
._

_.
-._

_.+
+-._

_.+"
-+-._
.
_.+"
.-+-._
."
_.+"
.-+-._ .
" ."
_.+"
.-+-._ -.
". ."
_.+"
.-+-._ +-.
". ."
" _.+"
.-+-._ -+-.
". !."
"+ _.+"+
.-+-._.-+-.
". u!."
"+._.+"+.
.-+-._.-+-.
". ou!."
"+._.+"+._
.-+-._.-+-.
". you!."
"+._.+"+._.
.-+-._.-+-.
". e.you!
"+._.+"+._.+
.-+-._.-+-.
". ve.you!
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-.
". ove.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -.
". Love.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -+-.
".I.love.you!."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-._.-+-.
".I.love.You!."
"+._.+"+._.+"_!
Cú pháp tải: SMS 84854 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 84854 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhắn nhấp nháy 1
*-.
|--}--->
*-'
*- ,
|---}->
*- '
*-.
| } >>>----->
*-'
*-.
| } >>>----->
*-'
.-=-._
--> ".
'+._
.-=-._.-=-.
----> ". .'
'+._.+'
.-=-._.-=-.
>>>---- .'>
'+._.+'
.:! !:._.:! !:._.:! !:.
"::: I LOVE U :::"
"-!_!-""-!_!- "
/).../)/).../)
( -_-) ( -.- )
(..)(..) (..)(..)
Cú pháp tải: SMS 84856 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 84856 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhắn nhấp nháy 2
("._.) (._.\
,/"""\, ,/"""\,
"|""|" "|''"|"
S2 ("-}(_ _\ *
/""¤""\ S2
+ "|_| "||"'
+ ("-}{-\ *
* /""S2""\ +
+ |_| "||""' *

1nam sau. . . .

+" * -._S2_.- * "+
"+("._.)(._.*\+"
"+.,.+"

2nam sau. . .

("._.)(._.*
(*._.)/""S2"" (._.")
/""* _ " "" /"+
+ -@ΣpPÑ *
* fΣmi y +
. .S2. . .S2. .
Cú pháp tải: SMS 84858 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 84858 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhắn nhấp nháy 3
*""+._.+""*. Thay
*. I .* j'
"+._.+" chua.
Co' .*""+._.+""*.
tin *. S2 .*
k? "+._.+"
' .*""+._.+""*.hay
*. U .*tin
"+._.+"nhe'
K lua' dau.
A'n tjep' nao=>


("._.)...S2...?(._.")
10%20%30%


40%

50%

60%70%80%

90%


99.99%


100%


chuan?bi nez!


3


2


1
m0?=>
"-._ :..: = :..: _.-"
I L0VE Y0U
_.-"("._.)><(._.")"-._ .*
"Chuk Ngu Ngon"*.
Cú pháp tải: SMS 84860 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 84860 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhắn nhấp nháy 4
.*""+._.+""*.
*. I .*
"+._.+"
.*""+._.+""*.
*. love .*
"+._.+"
.*""+._.+""*.
*. you .*
"+._.+"

=


=>


=>I


=>I l


=>I lo


=>I lov


=>I love


=>I love y


=>I love yo


=>I love you


("._.)forever(._.*)

10%20%

30%


40%

50%


60%70%80%

90%


99.99%


100%


Suyt.


3


2


1(""* -._' :D '_.- *"")
"-._..nk0 a.._.-"
Cú pháp tải: SMS 84862 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 84862 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhắn nhấp nháy 5
(


(\


(\_


(\_/


\_


\_
(

\_
(^

\_
(^_

\_
(^_^

\_
(^_^)

\_
(^_^)
(
\_
(^_^)
("
\_
(^_^)
(")
\_
(^_^)
(") (
\_
(^_^)
(") ("
\_
(^_^)
(") (")
\_
(^_^)♥
(") (")
\_ \_
(^_^)♥
(") (")

\_ \_
(^_^)♥(^_^)
(") (")
\_ \_
(^_^)♥(^_^)
(") (") (") (")
Cú pháp tải: SMS 84864 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 84864 [SĐT Nhận] gửi 6722


Tin nhắn nhấp nháy 6
1!2!3!
Chuẩn bị nào!...Sẵn sàng chưa!..


Bất ngờ nèy!..


loading. 0%


loading.. 25%


loading... 50%


loading.... 75%


loading. 90%


loading.. 99%


loading...99,5%


loading.... 100%

|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
I __


I L __


I L0 __


I L0V __


I L0VE __


I L0VE Y __


I L0VE Y0 __


.-**+_+**-.**-.
( I L0VE Y0U.)
'"*,._;";_,._;";_,.*"'

Tiếp nữa không.

""/ /""
/ /
__/ /__

|| ¡¡""¡¡\ //||""
|| || 0 ||\// ||=
||__ !!__!! \/ ||__

\ // ¡¡" "¡¡ ¡¡ ¡¡
\// || 0 || !¡ ||
// !!_ _!! !!__¡¡
Cú pháp tải: SMS 84866 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 84866 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhắn nhấp nháy 7
DUNG YEN!


gio tay len

,_______________.
%!!!!_""_,= = = = ==='
/_"_/-'-'
cuop day


nam len giuong

nham mat lai


san sang chua?
CHUC
,.....,
( ¤_* ) NGU
(,,)(,,)
NGON
(.pipipi.)...g9
Cú pháp tải: SMS 84868 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 84868 [SĐT Nhận] gửi 6722


Read more…